รายละเอียด

เทศกาลและงานประเพณีไทย / Thai Festivals and Traditions

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH123(Sec1)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทศกาลและงานประเพณีไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Festivals and Traditions
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทศกาลและงานประเพณีไทย

แนะนำรายละเอียดวิชา
อธิบายงานที่มอบหมายและการเก็บคะแนน

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีไทย
-การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย

กิจกรรม : - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams


-อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและการประเมินผล และเอกสารประกอบการเรียน
- ทำแบบทดสอบก่อนเริ่มเรียน (Pre-Test)

ความหมายและความของสำคัญของ
- เทศกาล
- ประเพณี
- ความเชื่อและภูมิปัญญาไทย
- วัฒนธรรม
- วิถีชีวิต
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

ความสำคัญของเทศกาลและงานประเพณีไทยที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

ศาสนาและความเชื่อที่ส่งผลต่อเทศกาลและงานประเพณีไทย
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

เทศกาลและงานประเพณีไทยและอาหารพื้นถิ่น
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

การพัฒนาของฝากของที่ระลึกสำหรับงานเทศกาลและงานประเพณี
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และการละเล่นพื้นบ้านของไทย
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรมท้องถิ่นกับการจัดงานเทศกาลต่างๆ
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

การสอบเก็บคะแนนกลางภาค
กิจกรรม : การสอบเก็บคะแนนกลางภาค

เทศกาลและงานประเพณีภาคกลาง
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

เทศกาลและงานประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

เทศกาลและงานประเพณีภาคใต้
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

เทศกาลและงานประเพณีภาคตะวันออก
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

เทศกาลและงานประเพณีภาคตะวันตก
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - มอบหมายงานผ่านระบบ Moodle

เทศกาลและงานประเพณีภาคเหนือ
กิจกรรม : ทฤษฎี - บรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ไฟล์ PPT ประกอบการเรียนการสอน

ปฏิบัติ - นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย แบบเดี่ยว
ปฏิทินการท่องเที่ยวงานเทศกาลและประเพณี 6 ภาค (

การจัดแสดงผลงานใน “กิจกรรมบูรณาการรายวิชาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1"
กิจกรรม : การจัดแสดงผลงาน-นิทรรศการเทศกาลและงานประเพณีไทย ในกิจกรรมบูรณาการรายวิชาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

หมายเหตุ: ในกรณีที่การระบาดของไวรัสโคโรน่า และไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยได้ จะปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นออนไลนื

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน