รายละเอียด

คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Mathematical Foundations for Computer Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematical Foundations for Computer Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Microsoft Team Code: 35bba97

วิธีเข้าร่วมห้องเรียนใน MS Team โดยใช้ team code
- Windows: ในโปรแกรม Teams ให้ไปที่เมนู Teams -> กด Join or create a team -> ในกล่อง Join a team with a code ให้กรอก code ของรายวิชาแล้วกด Enter
- Android: ในแอพ Teams ให้ไปที่แท็บ Teams -> กดปุ่ม ... ข้างบน (ข้างแว่นขยาย) -> เลือก Join a team with a code -> กรอก code ของรายวิชาแล้วกด Join

รายวิชา - คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิยุตคณิต
บทที่ 1 ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซ็ต

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 2 พีชคณิตบูลีน ตรรกะลำดับที่หนึ่ง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 3 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 4 การนับเบื้องต้น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 5 การวนซ้ำ และการเรียกซ้ำ


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

พีชคณิตเชิงเส้น
บทที่ 1 ฐาน ปริภูมิเวกเตอร์


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 2 การตั้งฉาก การเขียนสมการเชิงเส้นในรูปแบบเมทริกซ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 3 เมทริกซ์ผกผัน


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 4 การแปลงเชิงเส้น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 5 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ความน่าจะเป็นและสถิติ
บทที่ 1 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
- การทดลองแบบสุ่ม
- โมเดลทางคณิตศาสตร์
- เหตุการณ์ และปริภูมิตัวอย่าง
- การดำเนินการเกี่ยวกับเซต
- ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
- กฎการคูณ กฎผลรวมความน่าจะเป็น
- กฎของเบส์ และการประยุกต์ใช้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 2 ตัวแปรสุ่มวิยุต
- นิยามของตัวแปรสุ่ม
- ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น
- ตัวแปรสุ่มแบร์นูลลี
- ตัวแปรสุ่มเรขาคณิต
- ตัวแปรสุ่มทวินาม
- ฟังก์ชันแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 3 ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
- ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น
- ตัวแปรสุ่มเอกรูป
- ตัวแปรสุ่มเลขชี้กำลัง
- ตัวแปรสุ่มปกติ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 4 ค่าคาดหมาย ค่าความแปรปรวน
- ค่าเฉลี่ยทางสถิติของตัวแปรสุ่ม
- ค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม
- Central Limit Theorem
- Law of Large Numbers
การเขียนโปรแกรมเชิงสถิติ การ plot กราฟ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 5 การชักตัวอย่างตัวแปรสุ่ม
- การเขียนโปรแกรมเพื่อชักตัวอย่างตัวแปรสุ่ม ด้วยวิธี Inverse Transform หรือวิธี Accept-Reject

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน