รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC1 / Innovation and Technology SEC1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology SEC1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี SEC1

อาจารย์ผู้สอน