ข้อมูลอาจารย์

รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : นโยบายสาธารณะ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : พัฒนาสังคม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ