รายละเอียด

สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Sec.1 / Information for Report Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13066001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Sec.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information for Report Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Sec.1 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส vfia5ksOgf หรือ ลิงค์ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoN78KwVRTSVtZ92aeV8UkFzO5H50-Eh-grhidjn6ZKY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e55dcc6-9166-4f52-bb5a-159b0bd6870a&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้องเรียน CM_13066001_Sec1_1/64

หากมีข้อสงสัยโทร 0869111673

รายวิชา - สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Sec.1

อาจารย์ผู้สอน