รายละเอียด

การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.2 / Report Writing and Library Usage

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01210001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report Writing and Library Usage
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.2 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส 5f53FqrrZp   หรือลิงค์ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3at6NuYsHFD5BvWxgoeigS4eQYZPPQvKDMY2IRaRvZeBc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6bf0931c-9bb5-4d1a-aa46-b35fbf53e2b7&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้องเรียน CM_01210001_Sec2_1/64

หากมีข้อสงสัยโทร 0869111673

รายวิชา - การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.2

อาจารย์ผู้สอน