รายละเอียด

การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.1 / Report Writing and Library Usage

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01210001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report Writing and Library Usage
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.1 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส uQ5pJd5abj หรือ ลิงค์ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avU5yxBn5r8FbdREuyFrJxDtXFHZxNNzpIAgZHWT1WY81%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7e7fb69-c80f-4513-b80c-f1e137a4d316&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้องเรียน CM_01210001_Sec1_1/64

หากมีข้อสงสัยโทร 0869111673

 

 

รายวิชา - การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด Sec.1

อาจารย์ผู้สอน