รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.16 / Arts of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.16
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.16 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส scZQz0lrVD หรือ ลิงค์ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZSJem2q3lc-m4698rVRQx7fgRLYsKjsQ5_ueAO4a74c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8edfc160-e160-4601-bd2e-6e409ded49ae&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9  เพื่อกรอกเข้าในระบบ MS Teams ในห้องเรียน CM_GEBLC201_Sec16_1/64

หากมีข้อสงสัยโทร 0869111673

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.16

อาจารย์ผู้สอน