รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.6 / Arts of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.6 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำ รหัส IZETfAcuYY หรือ  ลิงค์ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXpuKBJfjrdO72SqALUx8yi8YT3H8JqesPgCdSmlrmvg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=96354a3a-683c-4f39-84f8-e43982674099&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้องเรียน CM_GEBLC201_Sec6_1/64

หากมีข้อสงสัยโทร 0869111673

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.6

อาจารย์ผู้สอน