รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.1 / Arts of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.1 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส Zd6mMt0kCe หรือลิงค์ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apIELbzG7ASe6-OXMF8DjTic9PhZoov5Uex0aSdj3ddY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e365a73e-eaeb-4e12-b1c8-1c3fb659c41b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9 เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้องเรียน CM_GEBLC201_Sec1_1/64

หากมีข้อสงสัยโทร 0869111673

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย Sec.1

อาจารย์ผู้สอน