รายละเอียด

โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร / Food Production and Innovation Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Production and Innovation Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

การศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติ สำหรับการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษาต้องนำเสนอหัวข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า สอบป้องกันโครงงาน รวมทั้งจัดทำรายงาน โดยนักศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้ทักษะและองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

รายวิชา - โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร

อาจารย์ผู้สอน