รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Sec 4 เชียงราย) / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Sec 4 เชียงราย)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams

โดยการแสกน QR Code ที่ให้ไว้

บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้รหัส dikze4u เพื่อเข้าร่วมกลุ่มในระบบ MS Teams

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Sec 4 เชียงราย)

อาจารย์ผู้สอน