รายละเอียด

หลักมูลของเคมี / Fundamentals of Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : SCISC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของเคมี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สามารถติดต่อผ่าน facebook Messenger 

Pikulthong Chaimongkol

รายวิชา - หลักมูลของเคมี

อาจารย์ผู้สอน