รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 13.00-16.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101_SEC_5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 13.0
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 13.00-16.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

GEBSO101_SEC_5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 13.00-16.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 13.00-16.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปี 1

อาจารย์ผู้สอน