ข้อมูลอาจารย์

รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2 มิ.ย. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Political science and civics
  สาขา : รัฐศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 23 พ.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Social work and counselling
  สาขา : พัฒนามนุษย์และสังคม
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ