รายละเอียด

Oral communicatin --EIC2 --ตาก / การพูดเพื่อสื่อสาร

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Oral communicatin --EIC2 --ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : การพูดเพื่อสื่อสาร
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - Oral communicatin --EIC2 --ตาก

อาจารย์ผู้สอน