รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต พ 8.00-11.00 น. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103_SEC_12 ศิลปะการใช้ชีวิต พ 8.00-11.00
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต พ 8.00-11.00 น. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Teams 1/64 GEBIN103_SEC_12 ศิลปะการใช้ชีวิต พ 8.00-11.00 น. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต พ 8.00-11.00 น. ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1

อาจารย์ผู้สอน