รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต อ 15.00-18.00 น. - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 1 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103_SEC_18 ศิลปะการใช้ชีวิต อ 15.00-18.0
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต อ 15.00-18.00 น. - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

1/64 GEBIN103_SEC_18 ศิลปะการใช้ชีวิต อ 15.00-18.00 น. - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 1

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต อ 15.00-18.00 น. - วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 1

อาจารย์ผู้สอน