รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต อ 12.00-15.00 น. - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 2 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103_SEC_1 ศิลปะการใช้ชีวิต อ 12.00-15.00
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต อ 12.00-15.00 น. - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Teams-1/64 GEBIN103_SEC_1 ศิลปะการใช้ชีวิต อ 12.00-15.00 น. - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 2

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต อ 12.00-15.00 น. - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 2

อาจารย์ผู้สอน