รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ / Mechatronics Engineering Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechatronics Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ข้อมูลรายวิชา รหัสรายวิชา  ENGMC 121 ชื่อวิชา โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ กลุ่มเรียน ENGMC121_SEC_1 วันที่เรียน วันอาทิตย์ ตั้งแต่คาบที่ 1 ถึง 20  สถานที่เรียน อาคาร ป.ตรี Star Holding Group

 

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

อาจารย์ผู้สอน