รายละเอียด

การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 / Basic Engineering Skill Training 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC507
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Engineering Skill Training 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ข้อมูลรายวิชา  รหัสวิชา ENGCC507 ชื่อวิชาการฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1  กลุ่มเรียน ENGCC507_SEC_3  วันที่เรียน วันเสาร์ คาบเรียนที่ 11 ถึง 22  อาคาร ป.ตรี  Thai Eastern Group  ผู้สอน อาจารย์ กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม

รายวิชา - การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

อาจารย์ผู้สอน