รายละเอียด

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ / Post-harvest and Process Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Post-harvest and Process Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ข้อมูลรายวิชา รหัสวิชา ENGAG210 ชื่อวิชา วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ กลุ่มเรียน ENGAG210_SEC_1  วันที่เรียน                วันพฤหัสบดี เรียนทฤษฎีคาบตั้งแต่ ที่ 1 ถึง 4 และ เรียนปฎิบัติคาบตั้งแต่ ที่ 5 ถึง 10 การเรียนการสอนแบบ On line ในระบบMicrosoft Teams

รายวิชา - วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

อาจารย์ผู้สอน