รายละเอียด

ชลประทานและการระบายน้ำ / Irrigation and Draining

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชลประทานและการระบายน้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Irrigation and Draining
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ข้อมูลรายวิชา รหัสวิชา ENGAG207 ชื่อ วิชาชลประทานและการระบายน้ำ(Irrigation and Draining) กลุ่มเรียน ENGAG207_SEC_1

วันที่เรียน วันพฤหัสบดี  เรียนทฤษฎีตั้งแต่คาบที่ 11 ถึง 14 และ เรียนปฎิบัติตั้งแต่คาบ 15 ถึง 20  เรียน On line ในระบบ Microsoft Teams สอนโดย อาจารย์ กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม

รายวิชา - ชลประทานและการระบายน้ำ

อาจารย์ผู้สอน