รายละเอียด

ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร / Mechanical System for Agricultural Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical System for Agricultural Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ข้อมูลรายวิชา  รหัสวิชา  ENGAG203  ชื่อวิชา ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร  กลุ่มเรียน ENGAG203_SEC_1   เรียน วันจันทร์ ช่วงคาบเรียนที่ 1- 10 ตั้งแต่ เวลา 8:00-13:00 น.  การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams    สอนโดย อาจารย์ กริชเพ็ชร์ กลัดเนียมและกลุ่มนักศึกษาผู้เรียนรายวิชาดังกล่าว 

รายวิชา - ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร

อาจารย์ผู้สอน