รายละเอียด

ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น / Basic Machine Tool Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04400105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Machine Tool Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน