รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต / Computer-Aided Design And Manufacturing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04412208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer-Aided Design And Manufacturing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต

อาจารย์ผู้สอน