รายละเอียด

การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ / Statistical Analysis in Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistical Analysis in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ ภาคเรียนที่ 1/2564 (กลุ่มเรียนที่ 1)
อ.ผู้สอน
ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ 

รายวิชา - การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ

อาจารย์ผู้สอน