รายละเอียด

การศึกษาค้นคว้าอิสระ / Independent Studies

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC115 Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Independent Studies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การศึกษาค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ผู้สอน