รายละเอียด

การนำเสนอและอภิปรายภาษาอังกฤษ / English Presentation and Discussion

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAE120 Sec 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การนำเสนอและอภิปรายภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Presentation and Discussion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การนำเสนอและอภิปรายภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน