รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 17 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 17
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา English for Everyday Communication sec.17 สอนโดย อ.นภาภรณ์ ไชยรัง ให้นำรหัส d66zm8j เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_GEBLC101_SEC17_1/64_อ.นภาภรณ์ ได้เลยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 17

อาจารย์ผู้สอน