รายละเอียด

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพSEC1 / Science for HealthSEC1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพSEC1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science for HealthSEC1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพSEC1

บทนำ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
บทที่ 1 อาหารเพื่อสุขภาพ - ความหมายของอาหาร - ประเภทของอาหาร
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- คุณค่าของสารอาหาร - สารปนเปื้อนในอาหาร - ข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- สารพฤกษาเคมี - การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

บทที่ 2 พืชพิษและสมุนไพรในชีวิตประจำวัน - การจำแนกสารพิษ - อาการพิษและการรักษาเบื้องต้น - ตังอย่างพืชพิษที่เป็นปัญหาทางสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- ความหมายของสมุนไพร - สมุนไพรไทยและการใช้ - ตัวอย่างสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน เน้น พืชสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญา

บทที่ 3 ยาและเครื่องสำอาง - ยาและการใช้ยา - สาเหตุและอันตรายจากการใช้ยา - ยาสามัญประจำบ้าน
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- ประเภทเครื่องสำอาง - สารอันตรายในเครื่องสำอาง - เครื่องสำอางและการเลือกใช้
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

สอบกลางภาค

กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 4 โรคที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน - โรคติดต่อและการป้องกัน - เชื้อโรคและการติดต่อ - การสร้างภูมิคุ้มกัน
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- โรคติดต่ออันตราย - ผลกระทบและการป้องกัน

กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน เน้นโรคอันตรายในปัจจุบัน

- โรคติดต่ออุบัติใหม่ - ผลกระทบและการป้องกัน
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน เน้นโรคอันตรายในปัจจุบัน

- โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ - ผลกระทบและการป้องกัน
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม - ความหมายและความสำคัญของสุขภาพ - สุขบัญญัติแห่งชาติ
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม - กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ - แนวคิดในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ - รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยาย และอุปกรณ์การสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน