ข้อมูลอาจารย์

ศศิธร ปรือทอง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การศึกษาวิทยาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ