รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ section 12 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ section 12
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Academic English สอนโดยเฉลิมพงค์ ทำงาน

ให้นำรหัส 4yzt0lu เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_GEBLC103_SEC12_1/64_อ.เฉลิมพงค์

หากมีข้อสงสัย โทร 086-4418507

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ section 12

อาจารย์ผู้สอน