รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 14 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 14
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา English for Everyday Communication สอนโดยเฉลิมพงค์ ทำงาน

ให้นำรหัส pyxcl2r เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_GEBLC101_SEC14_1/64_อ.เฉลิมพงค์

หากมีข้อสงสัย โทร 086-4418507

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 14

อาจารย์ผู้สอน