รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ section 31 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ section 31
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา Academic English sec.31 สอนโดย อ.นภาภรณ์ ไชยรัง ให้นำรหัส 1ysm3zy เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_GEBLC103_SEC31_1/64_อ.นภาภรณ์ ได้เลยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ section 31

อาจารย์ผู้สอน