รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.14 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 Sec.14
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.14
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่มกลุ่ม Ms team เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่งงาน และติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Sec.14

อาจารย์ผู้สอน