รายละเอียด

กระบวนการคิกและการแก้ปัญหา Sec.5 / Process of Thinkimg and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 Sec.5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิกและการแก้ปัญหา Sec.5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinkimg and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกลุ่ม Ms team เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่งงาน และติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา - กระบวนการคิกและการแก้ปัญหา Sec.5

อาจารย์ผู้สอน