รายละเอียด

การสนทนาภาษาอังกฤษ / Oral Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC107_Sec02_2021
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสนทนาภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Oral Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การสนทนาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน