รายละเอียด

วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103_Sec.35
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน