รายละเอียด

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101_Sec.18
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน