รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม SEC_1 ปี 2 (เทียบโอน) / Engineering Electronics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม SEC_1 ปี 2 (เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รหัส Team Code: 0cfttih

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่: 099-4691454

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม SEC_1 ปี 2 (เทียบโอน)

อาจารย์ผู้สอน