รายละเอียด

วงจรไฟฟ้า SEC_2 ปี 1 (เทียบโอน) / Electric Circuits

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรไฟฟ้า SEC_2 ปี 1 (เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รหัส Team Code: tt23uvq

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่: 099-4691454

รายวิชา - วงจรไฟฟ้า SEC_2 ปี 1 (เทียบโอน)

อาจารย์ผู้สอน