รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต / วท.บ.ทส.1(4ปี) + วท.บ.ทส.ทอ. 1 - ตาก วันพฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น. / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต / วท.บ.ทส.1(4ปี) + วท.บ.ทส.ทอ. 1 - ตาก วันพฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อาจารย์ วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ (อาจารย์ต้นตาล) ที่เบอร์โทร 0932614593 หรือ ID Line : 0636619965 หรือ Facebook : Wacherawich Wonghomchan หรือที่ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 7

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต / วท.บ.ทส.1(4ปี) + วท.บ.ทส.ทอ. 1 - ตาก วันพฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น.

อาจารย์ผู้สอน