ข้อมูลอาจารย์

วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ