รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_26 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC 26
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_26
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าลิ้งค์ teams ให้เรียบร้อย

พร้อมเรียนตามวันเวลาที่ระบุตามตารางสอน

 

 

เบอร์โทร 0992946153

ห้องพัก ศท.304 ตึกศึกษาทั่วไป

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_26

อาจารย์ผู้สอน