ข้อมูลอาจารย์

รดา สมเขื่อน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

  • 12 มิ.ย. 2558
    ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
    หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
    กลุ่มสาขา : Statistics
    สาขา : สถิติประยุกต์
    สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    ประเทศ : ไทย

  • 14 ต.ค. 2548
    ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
    หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    กลุ่มสาขา : Statistics
    สาขา : สถิติประยุกต์
    สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ประเทศ : ไทย

  • 3 มี.ค. 2546
    ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
    หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
    กลุ่มสาขา : Mathematics
    สาขา : คณิตศาสตร์
    สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ