รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_19 - วศ.บ.คพ 4 ปี+หลักสูตร ไม่ เอาใบ กว / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_SEC 19
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_19 - วศ.บ.คพ 4 ปี+หลักสูตร ไม่ เอาใบ กว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าลิ้งค์ teams ให้เรียบร้อย

พร้อมเรียนตามวันเวลาที่ระบุตามตารางสอน

 

เบอร์โทร 0992946153

ห้องพัก ศท.304 ตึกศึกษาทั่วไป

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_19 - วศ.บ.คพ 4 ปี+หลักสูตร ไม่ เอาใบ กว

อาจารย์ผู้สอน