รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_2-วศ.บ.อส 4 ปี / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_2-วศ.บ.อส 4 ปี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ผ่านทาง chat ของ Microsoft Teams

หรือที่แผนกคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศึกษาทั่วไป 

หรือ E-mail: kanokwan.sws@rmutl.ac.th

ตามประกาศมหาวิทยาลัย การเรียนวิชา FUNMA105 (แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร) จะเรียนออนไลน์ ผ่านทาง Microsoft Teams

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_2-วศ.บ.อส 4 ปี

อาจารย์ผู้สอน