รายละเอียด

สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม / Seminar for Industrial Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar for Industrial Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม

แนะนา แผนการสอน รูปแบบการสอน การ ประเมินผล
หน่วยที่1 กระบวนการจัดสัมมนาออกแบบ อุตสาหกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ ppt ในห้องเรียน Microsoft Teams
ใบความรู้ แบบทดสอบหลังเรียน ปฏิบัติการตามใบงาน เขียน ภาพผังความคิด ส่งงานใน ระบบ

หน่วยที่ 1 -กิจกรรมดาเนินงานสัมมนาวิชาการ ด้านการออกแบบ
-กิจกรรมฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การออกแบบ
กิจกรรม : กิจกรรมพูดนาเสนอสรุปงาน สัมมนาที่ น.ศ ไปเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์มา ใน ห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 2 -วิธีการกาหนดหัวข้อสัมมนาดา้ นงาน ออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทาง งานออกแบบ
- วิธีการตั้งหัวข้อสัมมนา
กิจกรรม : กิจกรรมกาหนดหัวข้อสัมมนา ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลกาหนด หัวข้อการสัมมนา ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 2 -วิธีการเขียนโครงการสัมมนาด้านงาน ออกแบบอุตสาหกรรมและด้านความก้าวหน้าทาง งานออกแบบ
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการเขียนโครงการ สัมมนาและนาเสนอ ใน ห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 3 การออกแบบโปสเตอร์สัมมนา และ การออกแบบบัตรเชิญ
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการออกแบบโปสเตอร์ บัตรเชิญและนาเสนอ ใน ห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 3 - การจัดห้องสัมมนา และ การ จัดเตรียมอุปกรณ์โสต งานปฏิคม
-การทาหนังสือเชิญวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา
- การจัดทาเอกสารสัมมนาและ เอกสารการลงทะเบียน
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการกิจกรรมการจัด สัมมนาและนาเสนอ ใน ห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่ 4 การสร้างแบบประเมินผลการ สัมมนา
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการสร้างแบบประเมินผล การสัมมนาและนาเสนอ ใน ห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

หน่วยที่4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป แบบประเมินผล
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและ นาเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่4 การเขียนรายงานการสัมมนา
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการเขียนรายงานและ นาเสนอ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการ ออกแบบ รูปแบบออนไลน์ (นักศึกษากลุ่มที่1เปน็ presenter)
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้ ส อ น กาหนดให้กลุ่มนาเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็น ผู้ฟังและร่วมทากิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสาร ประกอบการสัมมนา

ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการ ออกแบบ รูปแบบออนไลน์ (นักศึกษากลุ่มที่2เปน็ presenter)
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้ ส อ น กาหนดให้กลุ่มนาเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็น ผู้ฟังและร่วมทากิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสาร ประกอบการสัมมนา

ฝึกปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการออกแบบ รูปแบบออนไลน์ (นักศึกษากลุ่มที่3เปน็ presenter)
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้ ส อ น กาหนดให้กลุ่มนาเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็น ผู้ฟังและร่วมทากิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม

ฝึกปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการออกแบบ รูปแบบออนไลน์ (นักศึกษากลุ่มที่4เปน็ presenter)
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มจัดสัมมนาในห้องเรียน Microsoft Teams ผู้ ส อ น กาหนดให้กลุ่มนาเสนอ เป็น Presenter นักศึกษาที่เหลือเป็น ผู้ฟังและร่วมทากิจกรรม
สื่อ you tube และเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม

สรุปประเมินผลโครงการสัมมนา
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการนาเสนอสรุป ประเมินผลโครงการสัมมนา ใน ห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

สรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ
กิจกรรม : ใบความรู้ ใบงาน ปฏิบัติการนาเสนอสรุป ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ในห้องเรียน Microsoft Teams ใช้สื่อ ppt

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน