รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ / Information Systems Innovation and New Technologies

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Systems Innovation and New Technologies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/64
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางระบบสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะกำ หนดหัวข้อที่น่า
สนใจและทันสมัย เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook https://www.facebook.com/groups/308415027499168
MS Teams Sec1 รหัสเข้าทีม h1st0y6
MS Teams Sec2 รหัสเข้าทีม f2n3y8w

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ


แนะนำการจัดการเรียนการสอน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
 

อาจารย์ผู้สอน